Становлення та розвиток правоохоронних органів на території України за доби Української революції (1917-1921 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-11-22

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 198-200

Анотація

На сучасному етапі розвитку України особливий інтерес викликає питання формування та функціонування правоохоронних органів в окремі історичні періоди. Оскільки становлення нової моделі цих органів у сучасних умовах не можливе без врахування попереднього історичного досвіду.
At the present stage of development of Ukraine, particular interest is raised by the question of the formation and operation of law enforcement agencies in separate historical periods. Because the creation of a new model of these bodies in the present circumstances is not possible without taking into account previous historical experience.
На современном этапе развития Украины особый интерес вызывает вопросы формирования и функционирования правоохранительных органов в отдельные исторические периоды. Поскольку становление новой модели этих органов в современных условиях невозможно без учета предыдущего исторического опыта.

Опис

Іванов, С. Ю. Становлення та розвиток правоохоронних органів на території України за доби Української революції (1917-1921 рр.) / С. Ю. Іванов // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 198-200.

Ключові слова

Українська Центральна Рада, Українська Народна Республіка, правоохоронні органи, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, правоохранительные органы, law enforcement agencies, Ukrainian Central Rada

Бібліографічний опис