Сутність і зміст права на судовий захист у кримінальному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 3 (9). - С. 286-290

Анотація

Проаналізовано точки зору науковців щодо сутності й змісту права особи на судовий захист, зокрема в аспекті його реалізації в кримінальному судочинстві. Указано на доцільність виділення суб’єктивного (право людини) та об’єктивного (норми-гарантії) розуміння зазначеного права. Запропоновано авторське бачення поняття і структури суб’єктивного та об’єктивного проявів права людини на судовий захист.
The article analyses scientific points of view on essence and content of human right to judicial protection in the light of its realization in criminal legal proceedings. The article proves appropriateness of separation of subjective (human right itself) and objective (guaranteeing norm) dimension of the right in question. It proposes author’s vision on the notion and structure of subjective and objective dimension of the human right to judicial protection.
Проанализированы точки зрения ученых о сущности и содержании права человека на судебную защиту, в том числе в аспекте его реализации в уголовном судопроизводстве. Указано на целесообразность выделения субъективного (право человека) и объективного (нормы-гарантии) понимания указанного права. Предложено авторское видение понятия и структуры субъективного и объективного проявлений права человека на судебную защиту.

Опис

Коровайко, О. І. Сутність і зміст права на судовий захист у кримінальному судочинстві / Коровайко О. І. // Прикарпатський юридичний вісник. - 2015. - Вип. 3 (9). - С. 286-290.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне судочинство, criminal justice, уголовное судопроизводство, права людини, право на судовий захист, right to legal protection, право на судебную защиту, право на справедливий суд, right to a fair trial, право на справедливый суд, міжнародні стандарти судочинства, international judicial standards, международные стандарты судопроизводства

Бібліографічний опис