Довіра до поліції, як основний принцип взаємодії з громадськістю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Взаємодія поліції з населенням на засадах партнерства: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ. круглий стіл (м. Одеса, 25 листоп. 2021 р.). - Одеса: ОДУВС, 2021. - С. 20-22

Анотація

Зазначено, що довіра є однією із фундаментальних основ партнерства, налагодження якого сприяє, з одного боку, підвищенню ефективності виконання працівниками поліції своїх обов’язків із охорони громадського порядку, а з другого – відчуттю захищеності громадян.
It is noted that trust is one of the fundamental foundations of partnership, the establishment of which contributes, on the one hand, to increasing the efficiency of the police officers' performance of their duties to protect public order, and on the other hand, to the feeling of security of citizens.
Отмечено, что доверие является одной из фундаментальных основ партнерства, налаживание которого способствует, с одной стороны, повышению эффективности выполнения работниками полиции своих обязанностей по охране общественного порядка, а с другой – ощущению защищенности граждан.

Опис

Баранова, Ц. С. Довіра до поліції, як основний принцип взаємодії з громадськістю / Баранова Ц. С., Шака М. В. // Взаємодія поліції з населенням на засадах партнерства: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ. круглий стіл (м. Одеса, 25 листоп. 2021 р.) / МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ, Каф. адмін. діял. поліції. - Одеса: ОДУВС, 2021. - С. 20-22.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, взаємодія з громадськістю, interaction with the public, взаимодействие с общественностью, довіра до поліції, доверие к полиции, trust in the police

Бібліографічний опис