Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 349-351.

Анотація

Автором зазначено, що правоохоронні органи є ключовими суб’єктами забезпечення економічної безпеки держави. На сьогоднішній день функції та повноваження у сфері забезпечення економічної безпеки є розпорошеними між різними правоохоронними органами, що зумовлює неефективність діяльності та складнощі їхньої взаємодії. Розпочате реформування правоохоронних органів у сфері забезпечення економічної безпеки має на меті створення єдиного правоохоронного органу – суб’єкта забезпечення економічної безпеки держави.
The author noted that law enforcement agencies are key actors in ensuring the economic security of the state. To date, the functions and powers in the field of ensuring economic security are scattered among various law enforcement agencies, which leads to the inefficiency of activities and the complexity of their interaction. The initiated reform of law enforcement agencies in the field of ensuring economic security pursues the goal of creating a single law enforcement agency - the subject of ensuring the economic security of the state.
Автором отмечено, что правоохранительные органы являются ключевыми субъектами обеспечения экономической безопасности государства. На сегодняшний день функции и полномочия в сфере обеспечения экономической безопасности распылены между различными правоохранительными органами, что обуславливает неэффективность деятельности и сложности их взаимодействия. Начатое реформирование правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности преследует цель создания единого правоохранительного органа – субъекта обеспечения экономической безопасности государства.

Опис

Парфентій, Л. А. Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави / Л. А. Парфентій // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 349-351.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement, економічна безпека держави, экономическая безопасность государства, economic security of the state, протидія організованій злочинності, противодействие организованной преступности, противодействие организованной преступности, органи прокуратури, органы прокуратуры, prosecution authorities, суди загальної юрисдикції, суды общей юрисдикции, courts of general jurisdiction, Національне антикорупційне бюро України, Национальное антикоррупционное бюро Украины, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Служба безпеки України, Служба безопасности Украины, Security Service of Ukraine

Бібліографічний опис