Щодо своєрідності принципів адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2021. - № 4. - С. 65-69

Анотація

Визначено сутність і змістовні складові принципів адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки в Україні. Встановлено, що ефективність та дієвість усієї системи принципів адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки залежить від їх закріплення на рівні відповідних нормативно-правових актів (що є гарантією їх законності) та наявності механізму їх реалізації (що є умовою досягнення мети та підставою для оцінки відповідності результатів). Наголошено, що захист прав і свобод людини й громадянина залишається пріоритетним завданням будь-якого суб’єкта забезпечення публічної безпеки і розглядається як базисний для всього інституту адміністративного забезпечення.
The essence and substantive components of the principles of administrative and legal support of public safety in Ukraine are determined. It is established that the effectiveness and efficiency of the whole system of principles of administrative and legal support of public safety depends on their consolidation at the level of relevant regulations (which is a guarantee of their legality) and the availability of a mechanism for their implementation. ). It is emphasized that the protection of human and civil rights and freedoms remains a priority of any subject of public security and is considered basic for the entire institution of administrative support.
Определены сущность и содержательные составляющие принципов административно-правового обеспечения публичной безопасности в Украине. Установлено, что эффективность и действенность всей системы принципов административно-правового обеспечения публичной безопасности зависит от их закрепления на уровне соответствующих нормативно-правовых актов (что является гарантией их законности) и наличия механизма их реализации (что является условием достижения цели и основанием для оценки соответствия результатов) ). Отмечено, что защита прав и свобод человека и гражданина остается приоритетной задачей любого субъекта обеспечения публичной безопасности и рассматривается как базовая для всего института административного обеспечения.

Опис

Панова, О. О. Щодо своєрідності принципів адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки / Панова О. О. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2021. - № 4. - С. 65-69. - DOI: https://doi.org/10.15421/392182.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-правове забезпечення, административно-правовое обеспечение, administrative and legal support, публічна безпека, публичная безопасность, public safety, принципи, принципы, principles, класифікація принципів, классификация принципов, classification of principles, законність, законность, legality, верховенство права, rule of law

Бібліографічний опис