Проблеми використання поліграфа в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 86-87

Анотація

Розглянуто можливості поліграфа, за допомогою якого можна мінімізувати ризики прийняття хибних рішень на підставі отримання завідомо неправдивих показан. Визначено проблеми використання поліграфа в Україні. Немає єдиного зразка для процесуального оформлення свідчень, що отримуються в результаті опитування за допомогою поліграфа; відсутнє чітке визначення процесуального статусу людини, що проводить опитування на поліграфі. Зазначено, що для ефективної роботи спеціалістів доцільно розробити систему підготовки для роботи з поліграфами, концепцію методології навчання та стажування.
The possibilities of the polygraph, which can be used to minimize the risks of making wrong decisions on the basis of receiving known false readings, are considered. The problems of using the polygraph in Ukraine have been identified. There is no single model for the procedural registration of evidence obtained as a result of an interview with the help of a polygraph; there is no clear definition of the procedural status of the person conducting the polygraph interview. It is noted that for the effective work of specialists, it is advisable to develop a training system for working with polygraphs, a concept of training methodology and internship.
Рассмотрены возможности полиграфа, с помощью которого можно минимизировать риски принятия неправильных решений на основании получения заведомо ложных показаний. Определены проблемы использования полиграфа в Украине. Нет единого образца для процессуального оформления показаний, получаемых в результате опроса с помощью полиграфа; отсутствует четкое определение процессуального статуса человека, проводящего опрос на полиграфе. Указано, что для эффективной работы специалистов целесообразно разработать систему подготовки для работы с полиграфами, концепцию методологии обучения и стажировки.

Опис

Заболотна, Ю. В. Проблеми використання поліграфа в Україні / Юлія Василівна Заболотна // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 86-87.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, поліграф, polygraph, полиграф, поліграфолог, polygraph examiner, полиграфолог, процесуальний статус, procedural status, процессуальный статус

Бібліографічний опис