Правове регулювання застосування поліцією примусових заходів: досвід Естонії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 13 лист. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 307-309

Анотація

Проаналізовано правове регулювання застосування поліцією примусових заходів в Естонії.
The legal regulation of the use of coercive measures in Estonia by the police is analyzed.
Проанализированы правовое регулирование применения полицией мер принуждения в Эстонии.

Опис

Чумак, В. В. Правове регулювання застосування поліцією примусових заходів: досвід Естонії / В. В. Чумак // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф. (м. Харків, 13 лист. 2015 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 307-309.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, полиция, поліція, Естонія, застосування примусових заходів, примусові заходи

Бібліографічний опис