Оперативно-розшукова характеристика злочинів, що вчиняються молоддю: поняття і структурно-змістовні елементи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 25-31

Анотація

Запропоновано поняття оперативно-розшукової характеристики кримінальних правопорушень, що вчиняє молодь, як систему інформаційної моделі, що відображає характеристику особистості злочинця молодого віку та характер вчинення кримінального правопорушення, які впливають на розробку тактичних методів та прийомів, що направлені на оптимізацію й ефективність використання оперативними підрозділами засобів оперативно-розшукової діяльності у протидії молодіжній злочинності.
The concept of operative-investigative characteristics of criminal offenses committed by young people is proposed, as an information model system that reflects the characteristics of the personality of a young criminal and the nature of the commission of a criminal offense, which influence the development of tactical methods and techniques aimed at the optimization and efficiency of the use of means by operative units operative investigative activity in combating youth crime.
Предложено понятие оперативно-розыскной характеристики уголовных правонарушений, совершаемых молодежью, как система информационной модели, отражающая характеристику личности преступника молодого возраста и характер совершения уголовного правонарушения, влияющих на разработку тактических методов и приемов, направленных на оптимизацию и эффективность использования оперативными подразделениями средств оперативно-розыскной деятельности по противодействию молодежной преступности.

Опис

Бабакін, В. М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, що вчиняються молоддю: поняття і структурно-змістовні елементи / Вадим Миколайович Бабакін // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 25-31.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розшукова характеристика, operational and investigative characteristics, оперативно-розыскная характеристика, кримінальне правопорушення, criminal offence, уголовные правонарушения, молодь, youth, молодежь, Кримінологія. Criminology. Криминология, протидія молодіжній злочинності, combating youth crime, противодействие молодежной преступности

Бібліографічний опис