Проблеми допустимості доказів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій при здійсненні особливого режиму досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Діджиталізація і безпека : матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м. Харків, 19 листоп. 2020 р.). – Харків: Право, 2020. – С. 112-116

Анотація

Розглянуто проблеми допустимості доказів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій при здійсненні особливого режиму досудового розслідування.
The problems of admissibility of the evidence obtained during the covert investigative (search) actions during the special pre-trial investigation are considered.
Рассмотрены проблемы допустимости доказательств, полученных при проведении негласных следственных (розыскных) действий при осуществлении особого режима досудебного расследования.

Опис

Дрозд, В. Г. Проблеми допустимості доказів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій при здійсненні особливого режиму досудового розслідування / Дрозд В. Г. // Діджиталізація і безпека : матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф. (м. Харків, 19 листоп. 2020 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна; МОН України, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, НАПН України, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Координатор проектів ОБЄ в Україні, Європ. експертна асоц., Держ. служба спец. зв’язку та захисту інформації України, Департамент кіберполіції Нац. поліції України. – Харків: Право, 2020. – С. 112-116.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, допустимість доказів, негласні слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування, особливий режим досудового розслідування, допустимость доказательств, негласные следственные (розыскные) действия, досудебное расследование, особый режим досудебного расследования, admissibility of the evidence, covert investigative (search) actions, pre-trial investigation, special regime of pre-trial investigation

Бібліографічний опис