Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів у науково-освітньому процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2012. - № 4. - С. 646–652

Анотація

Узагальнено наукові підходи до розуміння змісту і структури академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів в освітньо-науковому процесі, а також визначено співвідношення між індивідуальним та інстанційним аспектами названої свободи.
The article summarizes the scientific approaches to understanding the content and structure of academic freedom considering the role of relevant actors in the educational and scientific process; the relationship between the individual and institutional aspects of freedom are called.
Обобщены научные подходы к пониманию содержания и структуры академической свободы с учетом роли соответствующих субъектов в научно-образовательном процессе, а также определено соотношение между индивидуальным и институциональным аспектами данной свободы.

Опис

Маслова, Н. Г. Зміст і структура академічної свободи з урахуванням ролі відповідних суб’єктів у науково-освітньому процесі [Електронний ресурс] / Н. Г. Маслова // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 646–652. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2012-4/12mngnop.pdf.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зарубіжні країни, зарубіжний досвід, foreign experience, освітній процес, образовательный процесс, educational process, академічна свобода, академическая свобода, academic freedom

Бібліографічний опис