Діджиталізація сучасного суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 130-132

Анотація

Розглянуто явище діджиталізаціі суспільства. Зазначено, що епоха цифрових технологій невпинно входить в життя громадян XXI століття. По-перше, це чіткий тренд неухильного і безперешкодного розвитку технологій та розширення сфери застосування технологічних новинок. По-друге, відсутність географічно обумовлених бар’єрів для поширення цифрових технологій і знань, зростаюча доступність інформації для всіх представників суспільства.
The phenomenon of digitalization of society is considered. It is noted that the era of digital technologies is constantly entering the life of citizens of the XXI century. Firstly, this is a clear trend of rigorous and unhindered development of technology and expansion of the scope of technological innovations. Secondly, the absence of geographically determined barriers to the spread of digital technologies and knowledge, the growing availability of information for all members of society.
Рассмотрено явление диджитализации общества. Отмечено, что эпоха цифровых технологий постоянно входит в жизнь граждан XXI века. Во-первых, это четкий тренд неукоснительного и беспрепятственного развития технологий и расширения сферы применения технологических новинок. Во-вторых, отсутствие географически обусловленных барьеров для распространения цифровых технологий и знаний, растущая доступность информации для всех представителей общества.

Опис

Расторгуєва Н. О. Діджиталізація сучасного суспільства / Н. О. Расторгуєва, Ю. О. Загуменна // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 130-132.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, діджиталізація, діджиталізація суспільства, цифрові технології, digitalization of society, digitalization, digital technologies, диджитализация, диджитализация общества, цифровые технологии, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис