Процесуальні гарантії прав потерпілих від воєнних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.). – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 343-346

Анотація

Визначено, що пріоритетним напрямком діяльності органів досудового розслідування в умовах воєнного стану, поряд із притягненням винних до відповідальності, є захист прав, свобод і законних інтересів особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також гарантування прав учасників кримінального провадження, до яких, зокрема, належить потерпілий. Процес гарантування прав потерпілих від воєнних злочинів активно удосконалюється та постійно знаходиться на контролі органів досудового розслідування.
It was determined that the priority area of ​​activity of pre-trial investigation bodies under martial law, along with bringing the guilty to justice, is the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of a person, society and the state from criminal offenses, as well as guaranteeing the rights of participants in criminal proceedings, to which, in particular, the victim belongs. The process of guaranteeing the rights of victims of war crimes is being actively improved and is constantly under the control of pre-trial investigation bodies.
Определено, что приоритетным направлением деятельности органов досудебного расследования в условиях военного положения, наряду с привлечением виновных к ответственности, является защита прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства от уголовных правонарушений, а также гарантии прав участников уголовного производства, к которым, в частности, относится потерпевший. Процесс обеспечения прав потерпевших от военных преступлений активно совершенствуется и постоянно находится на контроле органов досудебного расследования.

Опис

Ключові слова

процесуальні гарантії, procedural guarantees, процессуальные гарантии, права потерпілих, rights of victims, права потерпевших, воєнні злочини, war crimes, военные преступления

Бібліографічний опис

Піддубна, А. В. Процесуальні гарантії прав потерпілих від воєнних злочинів / Піддубна Аліна Валентинівна // Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека», Ф-т № 1. – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 343-346.