Дискусійні питання запровадження кримінальних проступків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 155-157

Анотація

Констатовано, що запровадження інституту кримінальних проступків повинно здійснюватися з особливою застереженням, щоб необґрунтоване й некомпетентне їх розмежування не призвело до збільшення криміналізації кримінальних проступків. Саме тому під час доопрацювання існуючих на сьогодні законопроектів із цього питання повинно відбуватися з урахуванням сучасних досягнень науки кримінального процесу, кримінального та адміністративного права.
It was established that the introduction of the institution of criminal misdemeanors should be carried out with a special caveat, so that their unfounded and incompetent demarcation does not lead to an increase in the criminalization of criminal misdemeanors. That is why, during the finalization of the existing draft laws on this issue, it should take into account the modern achievements of the science of criminal procedure, criminal and administrative law.
Констатировано, что введение института уголовных проступков должно осуществляться с особой оговоркой, чтобы необоснованное и некомпетентное их разграничение не привело к увеличению криминализации уголовных проступков. Именно поэтому при доработке существующих сегодня законопроектов по этому вопросу должно происходить с учетом современных достижений науки уголовного процесса, уголовного и административного права.

Опис

Сімонович, Д. В. Дискусійні питання запровадження кримінальних проступків / Давид Володимирович Сімонович // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 155-157.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Україна. Ukraine. Украина, кримінальні проступки, criminal misdemeanors, уголовные проступки, законодавство, legislation, законодательство, досудове розслідування, pre-trial investigation, досудебное расследование

Бібліографічний опис