Виокремлення основних засад визначення місця проживання дитини в сімейному праві України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 358-365
Abstract
Констатовано, що сформувалась науково-практична потреба виявити співвідношення найкращих інтересів дитини та її думки щодо свого місця проживання. Тобто, доречно в судовому рішенні, яке не співпадає із думкою дитини, у його змісті вказувати, якими умовами найкращих інтересів дитини, керувався суд.
It was established that there was a scientific and practical need to identify the relationship between the child's best interests and his opinion about his place of residence. That is, in a court decision that does not coincide with the child's opinion, it is appropriate to indicate in its content what conditions the best interests of the child were guided by.
Констатировано, что сформировалась научно-практическая потребность выявить соотношение наилучших интересов ребенка и его мнения относительно своего места жительства. То есть уместно в судебном решении, которое не совпадает с мнением ребенка, в его содержании указывать, какими условиями наилучших интересов ребенка руководствовался суд.
Description
Keywords
сімейне право, family law, семейное право, Україна, Ukraine, Украина, дитина, child, ребенок, визначення місця проживання дитини, determination of the child's place of residence, определение места жительства ребенка, інтереси дитини, interests of the child, интересы ребенка, захист прав дитини, protection of children's rights, защита прав ребенка
Citation
Аніщенко, К. М. Виокремлення основних засад визначення місця проживання дитини в сімейному праві України / Катерина Михайлівна Аніщенко // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 358-365.