Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи : автореф. дис.

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків
Abstract
Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи, проблемам адміністративно-правового регулювання їх діяльності в цій сфері. Проаналізовано сутність, значення та місце дозвільної системи в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ, особливості та види її об’єктів, їх техніко-юридичні властивості. Дана характеристика правових основ та організації діяльності органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи, правил видачі відповідних дозволів, обліку об’єктів дозвільної системи, форм та методів контролю органів внутрішніх справ за їх функціонуванням, визначено особливості, підстави та межі адміністративної відповідальності за порушення правил дозвільної системи. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання та практичного здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи.
The thesis is devoted to theoretical and practical problems of maintaining the licensing system by the law enforcement bodies, to problems of administrative and law regulation of activities in this field. The thesis analyses the essence, significance and place of the licensing system as a part of administrative activities of the law enforcement bodies, its peculiarities and objects, their technical and legal properties. It gives characteristics of legal grounds and organisation of activities of the law enforcement bodies in maintaining the licensing system, regulations for granting permissions, record of the licensing system objects, forms and methods of exercising control by the law enforcement bodies, peculiarities, grounds and limits of administrative responsibility for violating the regulations of the licensing system are determined. Proposals are put forward to improve the administrative and legal regulation and practical implementation of the licensing system by the law enforcement bodies.
Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам осуществления органами внутренних дел разрешительной системы, проблемам административно-правового регулирования их деятельности в этой сфере. Проанализированы сущность, значение и место разрешительной системы в административной деятельности органов внутренних дел, особенности и виды ее объектов, их технико-юридические свойства. Дана характеристика правовых основ и организации деятельности органов внутренних дел по осуществлению разрешительной системы, правил выдачи соответствующих разрешений, учета объектов разрешительной системы, форм и методов контроля органов внутренних дел за их функционированием, определены особенности, основания и пределы административной ответственности за нарушения правил разрешительной системы. Сформулированы предложения по совершенствованию административно-правового регулирования и практического осуществления органами внутренних дел разрешительной системы.
Description
Гуменюк, В. А. Адміністративно-правове регулювання здійснення органами внутрішніх справ дозвільної системи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. А. Гуменюк; МВС України, Ун-т внутр. справ. - Харків, 1999. - 17 с.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, 12.00.07, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, адміністративно-правове регулювання, административно-правовое регулирование, administrative and legal regulation, дозвільна система, разрешительная система, licensing system
Citation