Актуальні питання застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Напрями реформування кримінального процесуального законодавства в Україні: зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Харків, 10 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 24-26

Анотація

У доповіді проаналізовано Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". Розглянуто проблеми із різних питань, пов’язаних із застосуванням практики Європейського суду.
The Convection for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Ukrainian Law “On realization of decisions and application of European Court of Human Rights practice” are analyzed in the thesis. Problems on various issues related to the application of the case law of the European Court are considered.
В докладе проанализирована Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод, Закон Украины "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека". Рассмотрены проблемы, связанные с применением практики Европейского суда.

Опис

Абламська, В. Актуальні питання застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні / Вікторія Абламська // Напрями реформування кримінального процесуального законодавства в Україні: зб. матеріалів наук.-практ. семінару (м. Харків, 10 берез. 2020 р.) / МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - С. 24-26.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, практика Європейського суду з прав людини, практика Европейского суда по правам человека, case law of the European Court of Human Rights, Міжнародне право. International Law. Международное право, Європейський суд з прав людини

Бібліографічний опис