Національна поліція України як провідний суб’єкт здійснення превентивної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 176-178.

Анотація

Зазначено, що «превентивна діяльність Національної поліції» це окрема функція Національної поліції, зміст якої вмонтовано в завдання та повноваження поліцейських і представляє собою систему взаємоузгоджених, системних, цілеспрямованих випереджувальних заходів і дій, які спрямовані на перешкоджання виникненню тих чи інших форм соціальних відхилень, девіантної поведінки, а також їх розповсюдження у суспільстві. Отмечено, что «превентивная деятельность Национальной полиции» это отдельная функция Национальной полиции, содержание которой встроено в задачи и полномочия полицейских и представляет собой систему взаимосогласованных, системных, целенаправленных опережающих мер и действий, направленных на препятствование возникновению тех или иных форм социальных отклонений, девиантного поведения, а также их распространение в обществе. It is noted that the "preventive activities of the National Police" is a separate function of the National Police, the content of which is built into the tasks and powers of the police and is a system of mutually agreed, systematic, targeted proactive measures and actions aimed at preventing the emergence of certain forms of social deviations, deviant behavior and their distribution in society.

Опис

Джафарова О. В. Національна поліція України як провідний суб’єкт здійснення превентивної діяльності / О. В. Джафарова // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 176-178.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, превентивна діяльність, превентивная деятельность, preventive activity, завдання та повноваження поліцейських, задачи и полномочия полицейских, tasks and powers of the police

Бібліографічний опис