До питання визначення засад діяльності спеціалістів під час розслідування вбивств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 71-77

Анотація

Наголошено, що організаційні та правові засади використання спеціальних знань під час розслідування вбивств, визначають засади діяльності спеціалістів під час розслідування вбивств, а їх дотримання є однією з гарантій забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
It is emphasized that the organizational and legal principles of the use of special knowledge during the investigation of murders determine the principles of the activities of specialists during the investigation of murders, and their observance is one of the guarantees of ensuring a quick, complete and impartial pre-trial investigation.
Отмечено, что организационные и правовые основы использования специальных знаний при расследовании убийств определяют основы деятельности специалистов при расследовании убийств, а их соблюдение является одной из гарантий обеспечения быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.

Опис

Вуйма, А. Г. До питання визначення засад діяльності спеціалістів під час розслідування вбивств / Анастасія Геннадіївна Вуйма // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 71-77.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування вбивств, murder investigation, расследование убийств, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, спеціаліст, specialist, специалист, спеціальні знання, special knowledge, специальные знания

Бібліографічний опис