Класифікація злочинів щодо незаконного обігу зброї як підстава криміналістичної методики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 197-199.

Анотація

Автор зазначив, що з криміналістичної точки зору розслідування злочинів, предметом яких є зброя, має багато спільного, що дозволяє дати їхню узагальнену характеристику й розробляти криміналістичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності їх розслідування. Оскільки методика розслідування незаконного обігу зброї об’єднує рекомендації з розслідування декількох видів злочинів, за наведеної класифікацією її можна віднести до загальної, міжродової, що охоплює статті КК України чотирьох розділів. Дані делікти мають спільний предмет посягання, тобто поєднані за кримінально-правовою значущою ознакою але відносяться до різних видів злочинів.
The author noted that from a forensic point of view, the investigation of crimes, the subject of which is a weapon, have much in common, which allows us to give a generalized description of them and develop forensic recommendations aimed at improving the effectiveness of their investigation. Since the methodology for investigating illegal arms trafficking combines recommendations for investigating several types of crimes, according to the above classification, it can be attributed to a general, intergeneric, covering articles of the Criminal Code of Ukraine of four sections. These torts have a common subject of infringement, that is, they are connected according to a criminal law significant feature, but they refer to different types of crimes.
Автор отметил, что с криминалистической точки зрения расследование преступлений, предметом которых является оружие, имеют много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику и разрабатывать криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности их расследования. Поскольку методика расследования незаконного оборота оружия объединяет рекомендации по расследованию нескольких видов преступлений, по приведенной классификации его можно отнести к общему, межродовому, охватывающему статьи УК Украины четырех разделов. Данные деликты имеют общий предмет посягательства, то есть соединены по уголовно-правовому значимому признаку, но относятся к разным видам преступлений.

Опис

Щербаковський, М. Г. Класифікація злочинів щодо незаконного обігу зброї як підстава криміналістичної методики / М. Г. Щербаковський, Д. В. Андрєєв // Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 жовт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Громад. спілка «Центр запобігання та протидії корупції» ; Громад. рада при МВС України. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 197-199.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зброя, оружие, weapon, незаконний обіг зброї, незаконный оборот оружия, illicit trafficking in weapons, криміналістична методика, криминалистическая методика, forensic technique, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, криміналістична характеристика, криминалистическая характеристика, forensic characteristics, злочини з умисною формою вини, преступления с преднамеренной формой вины, crimes with a deliberate form of guilt, злочини з необережної формою вини, преступления с неосторожной формой вины, negligent crimes, розслідування незаконного обігу зброї, расследование незаконного оборота оружия, investigation of arms trafficking

Бібліографічний опис