Зміст та особливості контролю за адміністративно-юрисдикційною діяльністю правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право та державне управління. - 2017. - № 3 (28). - С. 123-128

Анотація

У статті досліджено зміст і особливості контролю за адміністративно-юрисдикційною діяльністю правоохоронних органів. Проаналізовано наукові погляди на зміст і ознаки контролю. Визначено поняття контролю. З'ясовано змістовні компоненти контролю. На основі аналізу наукових праць визначено особливості контролю за адміністративно-юрисдикційною діяльністю правоохоронних органів. Надано визначення контролю в досліджуваній сфері.
The article deals with the content and features of control over administrative and jurisdictional activity of law enforcement bodies. The scientific views on the content and features of control were analyzed. Concept of control was defined. The substantive components of control were found out. On the basis of scientific works' analyze, specific features of control over administrative and jurisdictional activity of law enforcement bodies were determined. Definition of control in the investigated sphere was given.
В статье исследованы содержание и особенности контроля за административно-юрисдикционной деятельностью правоохранительных органов. Проанализированы научные взгляды на содержание и признаки контроля. Определено понятие контроля. Выяснены содержательные компоненты контроля. На основе анализа научных работ определены особенности контроля за административно-юрисдикционной деятельностью правоохранительных органов. Дано определение контроля в исследуемой сфере.

Опис

Шоптенко, С. С. Зміст та особливості контролю за адміністративно-юрисдикційною діяльністю правоохоронних органів / С. С. Шоптенко // Право та державне управління. - 2017. - № 3 (28). - С. 123-128.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-юрисдикційна діяльність, административно-юрисдикционная деятельность, administrative and jurisdictional activity, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, контроль, control, наукові погляди, научные взгляды, scientific views

Бібліографічний опис