Правові аспекти реалізації принципу політичної неупередженості державних службовців у процесі забезпечення виборчого процесу в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 83-88
Abstract
Зазначено, що принцип політичної неупередженості означає недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків. Наголошено на необхідність не тільки дослідження міжнародної практики запобігання втручання державних службовців у виборчий процес, але й інтегрування положень відповідних міжнародних правових актів в діюче українське адміністративне законодавство.
It is noted that the principle of political impartiality means preventing the influence of political views on the actions and decisions of a civil servant, as well as refraining from demonstrating one's attitude to political parties, demonstrating one's own political views during the performance of official duties. It is emphasized the need not only to study the international practice of preventing the interference of civil servants in the election process, but also to integrate the provisions of relevant international legal acts into the current Ukrainian administrative legislation.
Отмечено, что принцип политической беспристрастности означает недопущение влияния политических взглядов на действия и решения государственного служащего, а также воздержание от демонстрации своего отношения к политическим партиям, демонстрации собственных политических взглядов при исполнении должностных обязанностей. Отмечена необходимость не только исследования международной практики предотвращения вмешательства государственных служащих в избирательный процесс, но и интегрирования положений соответствующих международных правовых актов в действующее украинское административное законодательство.
Description
Казанчук, І. Д. Правові аспекти реалізації принципу політичної неупередженості державних службовців у процесі забезпечення виборчого процесу в Україні / Ірина Дмитрівна Казанчук, Ганна Максимівна Чорман // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 83-88.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Україна. Ukraine. Украина, державні службовці, government officials, государственные служащие, виборчий процес, electoral process, избирательный процесс, політична неупередженість, political impartiality, политическая беспристрастность
Citation