Окремі питання добору на посади поліцейських в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 106-108.

Анотація

Зазначено, що добір на посади поліцейських треба здійснювати виключно на конкурсній основі. Запропоновано викласти ч. 4 ст. 52 Закону України «Про Національну поліцію» наступним чином: «Комплектуванню в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції передує проведення конкурсу». Отмечено, что отбор на должности полицейских следует проводить исключительно на конкурсной основе. Предложено выложить ч. 4 ст. 52 Закона Украины «О Национальной полиции» следующим образом: «Комплектованию в порядке продвижения по службе должностей младшего, среднего и высшего состава полиции предшествует проведение конкурса». It was noted that the selection for police positions should be carried out exclusively on a competitive basis. It is proposed to lay out part 4 of Art. 52 of the Law of Ukraine "On the National Police" as follows: "The recruitment in order to advance the positions of junior, middle and senior police officers is preceded by a competition."

Опис

Колотік А. С. Окремі питання добору на посади поліцейських в Україні / А. С. Колотік / Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 106-108.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійність персоналу, профессионализм персонала, staff professionalism, професійна підготовка поліцейських, профессиональная подготовка полицейских, police training, спеціальна перевірка кандидатів, специальная проверка кандидатов, special screening of candidates, добір на посади поліцейських, отбор на должности полицейских, police recruitment, підбор працівників, подбор работников, recruitment of employees, підбор кадрів до органів державної служби, подбор кадров в органы государственной службы, recruitment for public service bodies

Бібліографічний опис