Значення правових і етичних аспектів допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 64-67

Анотація

Проаналізовано необхідність правових та етичних аспектів допустимості доказів, отрима­них оперативно-розшуковим шляхом. Зазначено, що в ряді випадків встановити обставини розслідуваної події шляхом провадження слідчих дій неможливо чи недоцільно, і одержання доказів зазначеним способом - єдина можливість досягнення цілей кримінального судочинства. The necessity of legal and ethical aspects of admissibility of the evidence obtained by operative-investigative means is analyzed. It is noted that in some cases it is impossible or impractical to establish the circumstances of the investigated event by conducting investigative actions, and obtaining evidence in this way is the only way to achieve the goals of criminal proceedings. Проанализирована необходимость правовых и этических аспектов допустимости доказательств, полученных оперативно-розыскным путем. Отмечено, что в ряде случаев установить обстоятельства расследуемого события путем производства следственных действий невозможно или нецелесообразно, и получения доказательств указанным способом - единственная возможность достижения целей уголовного судопроизводства.

Опис

Журова, О. М. Значення правових і етичних аспектів допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності / О. М. Журова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 64-67.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розшукові заходи, оперативно-розыскные мероприятия, operational and investigative measures, допустимість доказів, допустимость доказательств, admissibility of evidence, правовий аспект, правовой аспект, legal aspect, етичний аспект, этический аспект, ethical aspect

Бібліографічний опис