Поняття та класифікація сучасних міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав і свобод осіб, засуджених до позбавлення волі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 3. - С. 143-147

Анотація

Уточнено зміст поняття міжнародно-правових стандартів у галузі прав людини. Проаналізовано основні сучасні наукові підходи до класифікації сучасних міжнародних стандартів поводження із засудженими. Виділено головні різновиди міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав громадян, засуджених до позбавлення волі, охарактеризовано їхній зміст.
The content of the concept of international legal standards in the field of human rights is clarified. The main modern scientific approaches to the classification of modern international standards of treatment of convicts are analyzed. The main types of international legal standards in the field of ensuring the rights of citizens sentenced to imprisonment are highlighted, their content is characterized.
Уточнено содержание понятия международно-правовых стандартов в области прав человека. Проанализированы основные современные научные подходы к классификации современных международных стандартов обращения с осужденными. Выделены главные разновидности международно-правовых стандартов в сфере обеспечения прав граждан, осужденных к лишению свободы, охарактеризовано их содержание.

Опис

Почанська, О. С. Поняття та класифікація сучасних міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення прав і свобод осіб, засуджених до позбавлення волі / Почанська О. С. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 3. - С. 143-147.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, міжнародно-правові стандарти, международно-правовые стандарты, international legal standards, міжнародні стандарти поводження із засудженими, международные стандарты обращения с осужденными, international standards of treatment of convicts, засуджені до позбавлення волі, осужденные к лишению свободы, sentenced to imprisonment, права людини, права человека, human rights, класифікація, классификация, classification

Бібліографічний опис