Окремі особливості проведення одночасного допиту двох чи більше раніше допитаних осіб під час розслідування приховування злочинів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 187-191
Abstract
Зазначено, що тактичні особливості одночасного допиту двох і більше раніше допитаних осіб під час розслідування приховування злочинів визначаються зв’язками між його учасниками, зацікавленістю у результатах розслідування, наявності правового імунітету, що дає можливість відмовитися від показань, умовами проведення слідчої (розшукової) дії та ситуаціями одночасного допиту.
It is noted that the tactical features of the simultaneous interrogation of two or more previously interrogated persons during the investigation of the concealment of crimes are determined by the connections between its participants, interest in the results of the investigation, the presence of legal immunity that makes it possible to refuse to testify, the conditions of conducting an investigative (search) action and situations of simultaneous interrogation.
Отмечено, что тактические особенности одновременного допроса двух и более ранее допрошенных лиц при расследовании сокрытия преступлений определяются связями между его участниками, заинтересованностью в результатах расследования, наличием правового иммунитета, что дает возможность отказаться от показаний, условиями проведения следственного (розыскного) действия и ситуациям одновременного допроса.
Description
Четвертак, Д. Ю. Окремі особливості проведення одночасного допиту двох чи більше раніше допитаних осіб під час розслідування приховування злочинів / Дмитро Юрійович Четвертак // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 187-191.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування приховування злочинів, investigation of covering up crimes, расследование сокрытия преступлений, одночасний допит, simultaneous interrogation, одновременный допрос
Citation