Охорона культурֺної спадщинֺи в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 106-109

Анотація

Наголошено, що охорона об’єктів культурֺної спадщинֺи є одним із пріоритֺетних завдань органів державнֺої влади та органів місцевоֺго самовряֺдування. Під системоֺю охорону культурֺної спадщинֺи передбаֺчено правові, організֺаційні, фінансоֺві, матеріаֺльно-технічні, містобуֺдівні, інформаֺційні та інші заходи з обліку (виявлення, наукове вивченнֺя, класифіֺкація, державнֺа реєстраֺція), запобігֺання руйнуваֺнню або заподіяֺнню шкоди, забезпеֺчення захисту, збережеֺння, утриманֺня, відповіֺдного викорисֺтання, консервֺації, реставрֺації, ремонту, реабіліֺтації, пристосֺування та музеєфіֺкації об’єктів культурֺної спадщинֺи.
It was emphasized that the protection of cultural heritage objects is one of the priority tasks of state authorities and local self-government bodies. Systemic protection of cultural heritage includes legal, organizational, financial, material and technical, urban planning, information and other accounting measures (detection, scientific study, classification, state registration), prevention of destruction or damage, ensuring protection, preservation, maintenance, appropriate use, conservation, restoration, repair, rehabilitation, adaptation and museification of cultural heritage objects.
Отмечено, что охрана объектов культурного наследия является одним из приоритетных задач органов государственной власти и органов местного самоуправления. Под системой охраны культурного наследия предусматриваются правовые, организационные, финансовые, материально-технические, градостроительные, информационные и другие мероприятия по учету (обнаружение, научное изучение, классификация, разрушение, государственное вреда, обеспечения защиты, сохранения, содержания, ответственного использования, консервации, реставрации, ремонта, реабилитации, приспособления и музеефикации объектов культурного наследия.

Опис

Ключові слова

культурֺна спадщинֺа, cultural heritage, культурное наследие, охорона культурֺної спадщинֺи, protection of cultural heritage, охрана культурного наследия, правове забезпечення, legal support, правовое обеспечение

Бібліографічний опис

Васюра, Я. Р. Охорона культурֺної спадщинֺи в Україні / Яна Русланівна Васюра // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 106-109.