Основні підходи до розуміння поняття "міграція"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 154-155

Анотація

Зазначено, що міграції у широкому та вузькому значеннях представляють собою різні явища, хоча у деяких джерелах вони змішуються, вживаються як синоніми, а іноді навіть ототожнюються. Приклад такого змішування понять: “Міграції – це переміщення, переселення, рухливість населення, в результаті яких зазвичай відбувається зміна чисельності населення на тій чи іншій території".
It is noted that migrations in the broad and narrow meanings are different phenomena, although in some sources they are mixed, used as synonyms, and sometimes even identified. An example of such a confusion of concepts: "Migrations are the movement, resettlement, mobility of the population, as a result of which usually there is a change in the population in a particular territory."
Отмечено, что миграции в широком и узком значениях представляют собой разные явления, хотя в некоторых источниках они смешиваются, используются как синонимы, а иногда даже отождествляются. Пример такого смешения понятий: "Миграции - это перемещение, переселение, подвижность населения, в результате которых обычно происходит изменение численности населения на той или иной территории".

Опис

Новіченко А. В. Основні підходи до розуміння поняття "міграція" / А. В. Новіченко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019. - С. 154-155.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, міграція, міграція населення, миграция, миграция населения, migration, population migration

Бібліографічний опис