Право працівника на оффлайн у позаробочий час

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.). - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 191-195

Анотація

Акцентовано необхідність вдосконалити трудове законодавство та привести у відповідність з ним діючі нормативно-правові акти. До того ж потрібно визначити додаткові гарантій для працівників, які використовують цифрові інструменти щодо дотримання нормальної тривалості робочого часу та належного забезпечення права на відпочинок, зокрема закріплення чітких механізмів реалізації «права на відключення».
The need to improve labor legislation and bring the current regulations in line with it was emphasized. In addition, additional safeguards need to be identified for employees who use digital tools to comply with normal working hours and to ensure the right to rest, in particular by establishing clear mechanisms for exercising the "right to be disconnected".
Акцентирована необходимость усовершенствовать трудовое законодательство и привести в соответствие с ним действующие нормативно-правовые акты. К тому же нужно определить дополнительные гарантии для работников, которые используют цифровые инструменты по соблюдению нормальной продолжительности рабочего времени и надлежащего обеспечения права на отдых, в частности закрепление четких механизмов реализации «права на отключение».

Опис

Яценко, Т. П. Право працівника на оффлайн у позаробочий час / Яценко Т. П. // Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального забезпечення та перспективи його поліпшення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 черв. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. - Xарків : ХНУВС, 2021. - С. 191-195.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, право на відключення, право на отключение, right to disconnect, позаробочий час, нерабочее время, overtime, працівник, работник, employee, законодавство, законодательство, legislation

Бібліографічний опис