Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи удосконалення

Abstract
Запропоновано авторську дефініцію антикорупційної експертизи нормативно-правових актів і їх проектів. Обґрунтована доцільність визнання об’єктами експертизи не лише проектів, а й чинних нормативно-правових актів. Визначено предмет антикорупційної експертизи як кримінологічні фактори правотворчості. Запропоновано закріпити право ініціювання проведення факультативної антикорупційної експертизи та відповідних суб’єктів.
The authoring definition of anticorruption expertise of regulatory legal acts and their designs is tendered. Experienced of confession of expertise’s objects is grounded not only projects, and operating normative-law acts. The subject of anticorruption expertise as criminology factors of law-making is certain. It is suggested to fasten a right for initiation of anticorruption expertise and proper subjects.
Предложена авторская дефиниция антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. Обоснована целесообразность признания объектами экспертизы не только проектов, а и действующих нормативно-правовых актов. Определен предмет антикоррупционной экспертизы как криминологические факторы правотворчества. Предложено закрепить право инициирования проведения факультативной антикоррупционной экспертизы и соответствующих субъектов.
Description
Орлов, Ю. В. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів як різновид кримінологічної практики: характеристика та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / Ю. В. Орлов // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 697-703. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12ojvtcu.pdf.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, антикорупційна експертиза, антикоррупционная экспертиза, anticorruption expertise, нормативно-правовий акт, нормативно-правовой акт, normative and law act, правотворчість, правотворчество, law-making
Citation