Реалізація окремих повноважень керівника органу досудового розслідування у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 171-172

Анотація

Зазначено, що у відповідності до чинного кримінального процесуального законодавства, до завдань керівника органу досудового розслідування входить надання методичної допомоги підпорядкованим слідчим та організаційний контроль за їх діяльністю з питань розслідування кримінальних проваджень. Крім цього, керівники органів досудового розслідування наділені повноваженнями організаційного та контрольно-процесуального характеру.
It is noted that in accordance with the current criminal procedural legislation, the tasks of the head of the pre-trial investigation body include providing methodical assistance to subordinate investigators and organizational control over their activities in matters of investigation of criminal proceedings. In addition, heads of pre-trial investigation bodies are empowered with organizational and control-procedural powers.
Отмечено, что в соответствии с действующим уголовным процессуальным законодательством, в задачи руководителя органа досудебного расследования входит предоставление методической помощи подчиненным следователям и организационный контроль за их деятельностью по вопросам расследования уголовных производств. Кроме того, руководители органов досудебного расследования наделены полномочиями организационного и контрольно-процессуального характера.

Опис

Сичов, С. О. Реалізація окремих повноважень керівника органу досудового розслідування у кримінальному провадженні / Сергій Олександрович Сичов // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 171-172.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, керівник органу досудового розслідування, head of the pre-trial investigation body, руководитель органа досудебного расследования, повноваження, powers, полномочия

Бібліографічний опис