Адміністративно-правові засади функціонування територіальних органів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 124-126

Анотація

Наголошено, що основними завданнями територіальних підрозділів Національної поліції України є організація та координація діяльності підпорядкованих органів і підрозділів Національної поліції України по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки, запобігання правопорушенням та їх припинення, виявлення і розкриття злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень.
It is emphasized that the main tasks of the territorial units of the National Police of Ukraine are the organization and coordination of the activities of subordinate bodies and units of the National Police of Ukraine to protect the rights and freedoms of citizens, the interests of society and the state from illegal encroachments, fight crime and ensure public safety, prevent and stop crimes , detection and disclosure of crimes, search for persons who committed them, taking measures to eliminate the causes and conditions that contribute to the commission of offenses.
Отмечено, что основными задачами территориальных подразделений Национальной полиции Украины является организация и координация деятельности подчиненных органов и подразделений Национальной полиции Украины по защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств, борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности, предотвращения правонарушений и их пресечения , выявление и раскрытие преступлений, розыска лиц, их совершивших, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Опис

Кириченко, О. Ю. Адміністративно-правові засади функціонування територіальних органів Національної поліції України / Ольга Юріївна Кириченко // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, каф. адмін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. – С. 124-126.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, територіальні підрозділи Національної поліції, territorial units of the National Police, территориальные подразделения Национальной полиции, адміністративно-правові засади, administrative and legal principles, административно-правовые основы

Бібліографічний опис