Характеристика показників блоку особистісного становлення керівників системи МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 49-57

Анотація

Акцентовано на проблематиці професійного й особистісного становлення керівників системи МВС України як психологічної складової кадрового забезпечення сектора безпеки і оборони України. На прикладі управлінської ланки органів і підрозділів МВС України наведено результати оригінального емпіричного дослідження показників блоку особистісного становлення в системі професійного й особистісного становлення керівників. У порівняльному аналізі з фахівцями системи МВС України, які не виконують управлінських функцій, дано характеристику блоку особистісного становлення професійного та особистісного становлення керівників системи МВС України, а саме таких показників, як спрямованість, здібності, характер та рефлексія.
Emphasis is placed on the issues of professional and personal development of the heads of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as a psychological component of staffing the security and defense sector of Ukraine. The results of the original empirical study of the indicators of the bloc are given on the example of the management level of bodies and divisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine personal development in the system of professional and personal development of leaders. In the comparative analysis with the specialists of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine who do not perform managerial functions, the characteristic of the block of personal formation of professional and personal formation of the heads of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is given, namely such indicators as orientation, abilities, character and reflection.
Акцентировано на проблематике профессионального и личностного становления руководителей системы МВД Украины как психологической составляющей кадрового обеспечения сектора безопасности и обороны Украины. На примере управленческого звена органов и подразделений МВД Украины представлены результаты оригинального эмпирического исследования показателей блока личностного становления в системе профессионального и личностного становления руководителей. В сравнительном анализе со специалистами системы МВД Украины, которые не выполняют управленческих функций, дана характеристика блока личностного становления профессионального и личностного становления руководителей системы МВД Украины, а именно таких показателей, как направленность, способности, характер и рефлексия.

Опис

Бойко-Бузиль, Ю. Ю. Характеристика показників блоку особистісного становлення керівників системи МВС України / Юлія Юріївна Бойко-Бузиль // Право і безпека. - 2021. - № 3 (82). - С. 49-57. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.3.05.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Міністерство внутрішніх справ України, Министерство внутренних дел Украины, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, керівник органів і підрозділів МВС України, руководитель органов и подразделений МВД Украины, head of bodies and subdivisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, професійне й особистісне становлення, профессиональное и личностное становление, professional and personal development, спрямованість, направленность, orientation, здібності, способности, abilities, характер, character, рефлексія, рефлексия, reflection, показники, показатели, indicator

Бібліографічний опис