Протидія мобінгу в трудових правовідносинах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 70-77

Анотація

Охарактеризовано мобінг у трудових правовідносинах. Визначено види мобінгу. Запропоновано вважати його формою дискримінації, яка застосовується як психологічний терор із боку всього колективу чи його члена стосовно окремого працівника. Досліджено зарубіжне законодавство з указаного питання. В Україні окремі статті трудового законодавства, які могли б захищати працівників від мобінгу, відсутні. Зауважено, що з метою викоренення мобінгу з трудових правовідносин як антитрудоправової категорії надважливим є запровадження правових інструментів протидії йому.
Mobbing in labor relations is characterized. Types of mobbing are defined. It is proposed to consider it a form of discrimination, which is used as a psychological terror by the whole team or its member against an individual employee. Foreign legislation on this issue has been studied. In Ukraine, there are no separate articles of labor legislation that could protect employees from mobbing. It is noted that in order to eradicate mobbing from labor relations as an anti-labor category, it is crucial to introduce legal instruments to combat it.
Охарактеризован моббинг в трудовых правоотношениях. Определены виды моббинга. Предложено считать его формой дискриминации, применяемой как психологический террор со стороны всего коллектива или его члена в отношении отдельного работника. Исследовано зарубежное законодательство по указанному вопросу. В Украине отдельные статьи трудового законодательства, которые могли бы защищать работников от моббинга, отсутствуют. Замечено, что с целью искоренения моббинга из трудовых правоотношений как антитрудоправовои категории важным является внедрение правовых инструментов противодействия ему.

Опис

Гончарук, В. В. Протидія мобінгу в трудових правовідносинах / Валентина Василівна Гончарук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 70-77. -DOI:https://doi.org/10.32631/v.2020.3.07 .
Гончарук, В. В. (2020) «Протидія мобінгу в трудових правовідносинах», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 90(3), с. 70-77. doi: 10.32631/v.2020.3.07.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations, мобінг, моббинг, mobbing, працівник, работник, employee, психологічний тиск, психологическое давление, psychological pressure, роботодавець, работодатель, employer, протидія мобінгу, противодействие моббингу, counteracting mobbing

Бібліографічний опис