Деякі особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу досудового розслідування або прокурора як інституту кримінального процесу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.). – Харків: ХНУВС, 2018. – С. 214-215

Анотація

Наведено загальні риси інституту оскарження. Розглянуто окремі недоліки нормативно-правового регулювання відповідних суспільних відносин, зокрема, наявність у кримінальному процесуальному законі певних прогалин і суперечностей, що потребують усунення.
The general features of the appeal institution are given. Some shortcomings of the regulatory and legal regulation of relevant social relations are considered, in particular, the presence of certain gaps and contradictions in the criminal procedural law that need to be eliminated.
Приведены общие черты института обжалования. Рассмотрены отдельные недостатки нормативно-правового регулирования соответствующих общественных отношений, в частности наличие в уголовном процессуальном законе определенных пробелов и противоречий, требующих устранения.

Опис

Шестаков, В. І. Деякі особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності органу досудового розслідування або прокурора як інституту кримінального процесу України / Володимир Іванович Шестаков // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 214-215.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, appeals against procedural decisions, actions or omissions, обжалование процессуальных решений, действий или бездействия, прокурор, prosecutor, інститут оскарження, institute of appeal, институт обжалования, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование

Бібліографічний опис