Загальні положення службового етикету працівників Національної поліції України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 87-90
Abstract
Узагальнено, що працівник поліції повинен вміти втілити етичні принципи, засвоєні в процесі професійної підготовки, у відповідні форми зовнішньої поведінки, основу якої складають повага до людини та її гідності, ввічливість, тактовність, скромність, точність, естетична привабливість вчинків у поєднанні з доцільністю і здоровим глуздом. Така поведінка є втіленням і свідченням професіоналізму працівника Національної поліції України.
In general, a police officer must be able to translate the ethical principles learned in the process of professional training into appropriate forms of external behavior, the basis of which is respect for a person and his dignity, politeness, tact, modesty, accuracy, aesthetic appeal of actions in combination with expediency and healthy sense Such behavior is the embodiment and evidence of the professionalism of an employee of the National Police of Ukraine.
Обобщено, что работник полиции должен уметь воплотить этические принципы, усвоенные в процессе профессиональной подготовки, в соответствующие формы внешнего поведения, основу которого составляют уважение к человеку и его достоинству, вежливость, тактичность, скромность, точность, эстетическая привлекательность поступков в сочетании с целесообразностью и здравым смыслом. Такое поведение является воплощением и свидетельством профессионализма работника Национальной полиции Украины.
Description
Прібиткова, Н. О. Загальні положення службового етикету працівників Національної поліції України / Наталія Олександрівна Прібиткова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 87-90.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, етикет, etiquette, этикет, службовий етикет, business etiquette, служебный этикет
Citation