Підстави виключення юридичної відповідальності: поняття, ознаки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2017. – № 3 (Iunie). – С. 14-17

Анотація

У статті автор на загальнотеоретичному рівні виокремлює й аналізує суттєві ознаки підстав виключення юридичної відповідальності, формулює визначення цього правового явища. Автор визначає підстави, що виключають юридичну відповідальність, як передбачені в законодавстві обставини, які свідчать про відсутність протиправності діяння та можливості настання юридичної відповідальності.
In the article the author at the general theoretical level singles out and analyzes the essential features of the grounds that exclude legal responsibility, formulates the definition of a given legal phenomenon. The author determines the grounds that exclude legal liability as stipulated in the legislation circumstances that indicate the absence of wrongfulness of the act and the possibility of blunting legal liability.
В статье автор на общетеоретическом уровне выделяет и анализирует существенные признаки оснований исключения юридической ответственности, дает определения этого правового явления. Автор определяет основания, исключающие юридическую ответственность, как предусмотренные в законодательстве обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии противоправности деяния и возможности наступления юридической ответственности.

Опис

Калєніченко, Л. Підстави виключення юридичної відповідальності: поняття, ознаки / Лідія Калєніченко // Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2017. – № 3 (Iunie). – С. 14-17.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, юридична відповідальність, підстави, що виключають юридичну відповідальність, підстави виключення юридичної відповідальності, ознаки підстав виключення юридичної відповідальності, юридическая ответственность, основания, исключающие юридическую ответственность, основания исключения юридической ответственности, legal responsibility, grounds that exclude legal liability, grounds for excluding legal liability, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис