Кінологічна служба в Україні

Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 42-45

Анотація

Досліджено питання створення Кінологічної служби, яка взяла на себе функції розвитку пошуково-рятувального кінологічного руху в Україні. Розглянуто найбільш важливі загальні особливості професійної діяльності кінологів-рятувальників.
The question of the creation of the Cynologica Service, which took over the functions of the development of the search and rescue canine movement in Ukraine, was investigated. The most important general features of the professional activity of dog rescuers are considered.
Исследованы вопросы создания Кинологической службы, которая взяла на себя функции развития поисково-спасательного кинологического движения в Украине. Рассмотрены наиболее важные общие особенности профессиональной деятельности кинологов-спасателей.

Опис

Платковська, О. В. Кінологічна служба в Україні / Оксана Володимирівна Платковська // Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 42-45.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кінологічна служба, cynological service, кинологическая служба, поліція, police, полиция, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, кінологи-рятувальники, dog rescuers, кинологи-спасатели, психотравматичні фактори, psychotraumatic factors, психотравматические факторы

Бібліографічний опис