Щодо визначення поняття «моральна шкода» у кримінальному процесуальному законодавстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 84-86

Анотація

Відзначено, що моральна шкода відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства України полягає у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у звʼязку з ушкодженням здоровʼя, у порушенні права власності (у тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у звʼязку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.
It is noted that moral damage in accordance with the current criminal procedural legislation of Ukraine consists in humiliation of honor, dignity, prestige or business reputation, moral suffering in connection with damage to health, in violation of property rights (including intellectual), rights granted to consumers, other civil rights, in connection with illegal stay under investigation and court, in violation of normal life relations due to the impossibility of continuing an active public life, violation of relations with surrounding people, in the event of other negative consequences.
Отмечено, что моральный вред в соответствии с действующим уголовным процессуальным законодательством Украины заключается в унижении чести, достоинства, престижа или деловой репутации, моральных переживаниях в связи с повреждением здоровья, в нарушении права собственности (в том числе интеллектуальной), прав, предоставленных потребителям, других гражданских прав, в связи с незаконным пребыванием под следствием и судом, в нарушении нормальных жизненных связей из-за невозможности продления активной общественной жизни, нарушении отношений с окружающими людьми при наступлении других негативных последствий.

Опис

Заєць, У. О. Щодо визначення поняття «моральна шкода» у кримінальному процесуальному законодавстві України / Уляна Олегівна Заєць // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 84-86.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, моральна шкода, moral damage, моральный вред, кримінально процесуальне законодавство, criminal procedural legislation, уголовно-процессуальное законодательство, погляди вчених, views of scientists, взгляды ученых

Бібліографічний опис