Тенденції вирішення проблемних питань використання комп’ютерних і цифрових технологій у криміналістиці, експертній діяльності та досудовому слідстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 426-429

Анотація

Досліджено генезис проблемних питань щодо використання сучасних комп’ютерних і цифрових технологій в теорії і правозастосовній діяльності криміналістики, експертології та кримінального процесу.
The genesis of problematic issues concerning the use of modern computer and digital technologies in the theory and law enforcement of criminology, expertise and criminal procedure is studied.
Исследован генезис проблемных вопросов использования современных компьютерных и цифровых технологий в теории и правоприменительной деятельности криминалистики, экспертологии и уголовного процесса.

Опис

Юхно, О. О. Тенденції вирішення проблемних питань використання комп’ютерних і цифрових технологій у криміналістиці, експертній діяльності та досудовому слідстві / Олександр Олександрович Юхно // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 426-429.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, досудове слідство, досудебное следствие, pre-trial investigation, експертна діяльність, экспертная деятельность, expert activity, цифрові технології, цифровые технологии, digital technologies, комп'ютерні технології, компьютерные технологии, computer technology

Бібліографічний опис