До проблеми визначення поняття та видів дистанційної роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 5, ч. 2. - С. 58-61

Анотація

Узагальнено зміст термінів «робота» і «праця», а також визначено їх співвідношення та оцінено ступінь тотожності. Висвітлено ключові підходи до змісту понять «праця» в юридичній площині, а також терміну «дистанційна праця». Окреслено основні класифікаційні підходи до видів дистанційної роботи.
The meaning of the terms "work" and "labor" is summarized, as well as their relationship is determined and the degree of identity is assessed. The key approaches to the content of the concept of "work" are highlighted in the legal field, as well as the term "remote work". The main classification approaches to types of remote work are outlined.
Обобщено содержание терминов «работа» и «труд», а также определено их соотношение и оценена степень тождества. Освещены ключевые подходы к содержанию понятий «труд» в юридической плоскости, а также термина «дистанционный труд». Обозначены основные классификационные подходы к видам дистанционной работы.

Опис

Соіч, О. В. До проблеми визначення поняття та видів дистанційної роботи / О. В. Соіч // Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 5, ч. 2. - С. 58-61.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, праця, labor, труд, робота, work, работа, трудова діяльність, employment, трудовая деятельность, дистанційна робота, remote work, удаленная работа, дистанционная работа, класифікація, classification, классификация, види дистанційної роботи, types of remote work, виды дистанционной работы

Бібліографічний опис