Розширення повноважень місцевих рад у сфері оподаткування в умовах реалізації державної регіональної політики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2016. - № 1. - С. 175–179

Анотація

У статті досліджуються проблеми децентралізації влади в Україні та створення спроможних територіальних громад, розглядаються питання зміцнення фінансового наповнення місцевих бюджетів та розширення повноважень місцевих рад у сфері оподаткування.
The article investigates the problem of decentralization of power in Ukraine and creation of capable local communities, the questions of strengthening of local financial budgets and empowerment of local councils in the area of taxation.
В статье исследуются проблемы децентрализации власти в Украине и создание способных территориальных общин, рассматриваются вопросы укрепления финансового наполнения местных бюджетов и расширение полномочий местных советов в сфере налогообложения.

Опис

Попова, С. М. Розширення повноважень місцевих рад у сфері оподаткування в умовах реалізації державної регіональної політики / С. М. Попова, А. О. Савченко // Наше право. - 2016. - № 1. - С. 175–179.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, регіональна політика, децентралізація влади, джерела фінансування, регіональні програми розвитку, спроможні територіальні громади, місцеві податки та збори, региональная политика, децентрализация власти, источники финансирования, региональные программы развития, территориальные общины, местные налоги и сборы, regional policy, decentralization of power, sources of funding, regional development programs, local taxes and fees

Бібліографічний опис