Means of obtaining unlawful benefits in the field of land relations

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Visegrad journal on human rights. – 2021. – № 1. – P. 271-275

Анотація

Досліджено способи одержання неправомірної вигоди у сфері земельних відносин. Визначено, що спосіб учинення правопорушення – діяння направлене на приховування зацікавленими особами факту вчинення протизаконної дії. Знання способу одержання неправомірної вигоди у сфері земельних відносин надає можливість оперативному працівникові запланувати поетапність дій по виявленню кримінального діяння, встановити факти підготовки його вчинення, зафіксувати факт протиправної діяльності, у тому числі під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій. Встановлено, що способи одержання неправомірної вигоди у сфері земельних відносин можна групувати на: підготовчі, тобто способи, що застосовуються з метою підготовки вчинення кримінального правопорушення у сфері земельних відносин; безпосередні способи одержання неправомірної вигоди, тобто дії направлені на фінансове збагачення, у тому числі з прихованням мети; способи приховування одержання неправомірної вигоди, тобто створення умов направлених не можливість встановити злочинні дії (факт приховування може застосовуватися на етапі підготовки проведення операцій із земельною ділянкою, у процесі здійснення певних та після оформлення відповідної дозвільної документації).
The article deals with the means of obtaining unlawful benefits in the field of land relations. The method of committing an offense is an act aimed at concealment of the illegal act by the persons concerned. Knowledge of how to obtain unlawful benefits in the field of land relations allows the police officials to plan the stages of action to detect a criminal act, to establish the facts of preparation for its commission, to record the fact of illegal activity, including during operational and search activities and covert investigative (search) actions. It is established that the lack of knowledge about the methods of obtaining unlawful benefits in the field of land relations does not provide an opportunity to establish operationally significant information about illegal processes that occur during the commission of a criminal offense in the field of land relations. Means of obtaining unlawful benefits in the field of land relations can be grouped into: preparatory methods used to prepare for the commission of a criminal offense in the field of land relations; direct methods of obtaining unlawful benefits, that is, actions aimed at financial enrichment, including concealment of purpose; means of concealment of illicit gain, i.e the creation of conditions aimed at the impossibility of establishing the possibility of criminal acts (the fact of concealment can be used at the stage of preparation of land transactions, in the process of certain transactions and after preparing of the enabling documentation). Knowledge of the means of obtaining unlawful benefits in the field of land relations allows the police officials to establish the type of criminal offense committed and predict their actions to establish all the circumstances of illegal activities.
Исследованы способы получения неправомерной выгоды в сфере земельных отношений. Определено, что способ совершения правонарушения – деяние, направленное на сокрытие заинтересованными лицами факта совершения противозаконного действия. Знание способа получения неправомерной выгоды в сфере земельных отношений позволяет оперативному работнику запланировать поэтапность действий по выявлению уголовного деяния, установить факты подготовки его совершения, зафиксировать факт противоправной деятельности, в том числе при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных (розыскных) действий. Установлено, что способы получения неправомерной выгоды в области земельных отношений можно группировать на: подготовительные, то есть способы, применяемые с целью подготовки совершения уголовного преступления в сфере земельных отношений; непосредственные способы извлечения неправомерной выгоды, то есть действия направлены на финансовое обогащение, в том числе с сокрытием цели; способы сокрытия получения неправомерной выгоды, то есть создание условий направленных на невозможность установить преступные действия (факт сокрытия может применяться на этапе подготовки проведения операций с земельным участком, в процессе осуществления определенных и после оформления соответствующей разрешительной документации).

Опис

Dzyubynskiy, V. Means of obtaining unlawful benefits in the field of land relations / Vadym Dzyubynskiy // Visegrad journal on human rights. – 2021. – № 1. – P. 271-275.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, земельні відносини, land relations, земельные отношения, спосіб одержання неправомірної вигоди, way of obtaining an illegal benefit, способ получения неправомерной выгоды, кримінальне правопорушення, criminal offence, уголовное правонарушение, оперативно значимі відомості, operationally significant information, оперативно значимые сведения, протидія кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин, combating criminal offenses in the field of land relations, противодействие уголовным правонарушениям в сфере земельных отношений, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис