Правове оформлення спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької дільності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 121 -130

Анотація

Проводиться аналіз нормативно-правових документів і реалій сьогодення особливості спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької діяльності в Україні, тобто досліджується правове оформлення цього адміністративно-правового режиму. Автором проаналізовано проблему неузгодженості масиву нормативно-правових актів, що регулюють порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, а також розглянута структура та визначено елементи режиму легалізації підприємницької діяльності. Проводится анализ нормативно-правовых документов и реалий особенности специального административно-правового режима легализации предпринимательской деятельности в Украине, то есть исследуется правовое оформление этого административно-правового режима. Автором проанализирована проблема несогласованности массива нормативно-правовых актов, регулирующих порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, а также рассмотрена структура и определены элементы режима легализации предпринимательской деятельности. The analysis of normative-legal documents and realities of the present peculiarities of the special administrative-legal regime of legalization of business activity in Ukraine, that is, the legal registration of this administrative-legal regime is investigated. The author analyzes the problem of inconsistency of the array of legal acts regulating the procedure of state registration of business entities, as well as the structure and the elements of the regime of legalization of business activity.

Опис

Ковальова, М. В. Правове оформлення спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької дільності / М. В. Ковальова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 121 - 130

Ключові слова

адміністративно-правовий режим, административно-правовой режим, підприємницька діяльність, предпринимательская деятельность, легалізація підприємницької діяльності, легализация предпринимательской деятельности

Бібліографічний опис