Гарантії реалізації трудових прав поліцейських під час звільнення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 3. – С. 77-83

Анотація

У статті досліджуються підстави звільнення працівників з органів Національної поліції України та особливості реалізації гарантій трудових прав поліцейських на цьому етапі. Акцентується увага на тому, що чинне спеціальне законодавство необхідно привести у відповідність з положенням загально-трудової системи нормативних актів нашої держави. Це дозволить більш точно та якісно регулювати трудові права працівників поліції, а також суттєво зменшить ситуації порушення законних інтересів у сфері праці останніх.
The article explores the grounds for the dismissal of employees from the National Police of Ukraine and the peculiarities of the implementation of guarantees of labor rights of police officers at this stage. It is emphasized, that the current special legislation should be brought into line with the provisions of the general labor system of normative acts of our state. This will allow more accurately and qualitatively regulate the labor rights of police officers, as well as significantly reduce the situation of violations of legitimate interests in the work of the latter.
В статье исследуются основания увольнения работников из органов Национальной полиции Украины и особенности реализации гарантий трудовых прав полицейских на этом этапе. Акцентируется внимание на том, что действующее специальное законодательство необходимо привести в соответствие с положениями трудовой системы нормативных актов нашего государства. Это позволит более точно и качественно регулировать трудовые права работников полиции, а также существенно уменьшит ситуации нарушения законных интересов в сфере труда последних.

Опис

Коломоєць П. В. Гарантії реалізації трудових прав поліцейських під час звільнення / Коломоєць П. В. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 3. – С. 77-83.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гарантії реалізації трудових прав, працівник поліції, інститут звільнення, звільнення зі служби, трудова дисципліна, трудоправовий статус, гарантии реализации трудовых прав, работник полиции, увольнение со службы, трудовая дисциплина, трудоправовой статус, guarantees of realization of labor rights, police officers, labor discipline, labor law status

Бібліографічний опис