Теоретичні та практичні проблеми боротьби зі злочинами у сфері службової діяльності органів внутрішніх справ : наук.-метод. рек.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2014. - 36 с.

Анотація

Факти перевищення влади або посадових повноважень, тобто злочинів у сфері службової діяльності працівників ОВС, псують імідж усієї системи МВС України, сприяють зростанню недовіри громадян до здатності органів внутрішніх справ забезпечити належний правопорядок у країні. Протидія злочинності і, зокрема, злочинам у сфері службової діяльності для правоохоронних органів є одним з головних завдань. Втім, і в самих правоохоронних органах у цілому та в органах внутрішніх справ, зокрема, протидія внутрішнім проблемам – виявленню та припиненню протиправної та злочинної діяльності окремих працівників у сучасних умовах – розглядається як однин з пріоритетних напрямків внутрішньої політики України, спрямованої на захист прав, свобод і законних інтересів громадян.
Incidents of abuses, misuses of power or authority, i.e. crimes in the sphere of police service, affect image of the whole system of MIA of Ukraine adversely, contribute to the lack of confidence in the police capability to ensure appropriate order in the country. Crime counteraction and, particularly, counteraction to the service crimes is one of the major tasks of the law enforcement agencies. However, law enforcement agencies in general and police in particular view reaction to the internal problems, detection and suppression of the illegal activities of certain officers as one of the priorities of Ukrainian internal policies, aimed at protection of rights, liberties and legitimate interests of citizens.
Факты превышения власти или должностных полномочий, то есть преступлений в сфере служебной деятельности сотрудников ОВД, портят имидж всей системы МВД Украины, способствуют росту недоверия граждан к способности органов внутренних дел обеспечить надлежащий правопорядок в стране. Противодействие преступности и, в частности, преступления в сфере служебной деятельности для правоохранительных органов является одной из главных задач. Впрочем, и в самих правоохранительных органах в целом и в органах внутренних дел, в частности, противодействие внутренним проблемам - выявлению и пресечению противоправной и преступной деятельности отдельных сотрудников в современных условиях - рассматривается как одно из приоритетных направлений внутренней политики Украины, направленной на защиту прав, свобод и законных интересов граждан.

Опис

Малиновська Т.М. Теоретичні та практичні проблеми боротьби зі злочинами у сфері службової діяльності органів внутрішніх справ : наук.- метод. рек. / Т.М. Малиновська, ;Є. О. Гладкова . – Харків : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2014. – 35 с.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, службові злочини, службова діяльність, працівники ОВС, сотрудники ОВД, police officers, служебные преступления, служебная деятельность, crimes, service

Бібліографічний опис