Застосування адміністративного розсуду та дискреційних повноважень у правоохоронній діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 277-279

Анотація

Розглянуто застосування адміністративного розсуду та дискреційних повноважень у правоохоронній діяльності.
The application of administrative discretion and discretionary powers in law enforcement activities is considered.
Рассмотрено применение административного усмотрения и дискреционных полномочий в правоохранительной деятельности.

Опис

Резанов, С. А. Застосування адміністративного розсуду та дискреційних повноважень у правоохоронній діяльності / Резанов С. А. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 277-279.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, адміністративний розсуд, дискреційні повноваження, правоохоронна діяльність, administrative discretion, discretionary powers, law enforcement activity, административное усмотрение, дискреционные полномочия, правоохранительная деятельность

Бібліографічний опис