Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарний проступок: питання теорії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 226-230

Анотація

Розглянуто теоретичні підходи і законодавчу практику визначення поняття «дисциплінарний проступок». Досліджено склад дисциплінарного проступку. Надано авторське визначення поняття «дисциплінарний проступок».
The theoretical approaches and legislative practice of the definition of «disciplinary offense» are considered. The structure of a disciplinary offense is researched. The author’s definition of the concept «disciplinary offense» is offered.
Рассмотрены теоретические подходы и законодательная практика определения понятия «дисциплинарный проступок». Исследован состав дисциплинарного проступка. Предложено авторское определение понятия «дисциплинарный проступок».

Опис

Мельник, К. Ю. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарний проступок: питання теорії / К. Ю. Мельник // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 226-230.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations, дисциплінарна відповідальність, дисциплинарная ответственность, disciplinary responsibility, дисциплінарний проступок, дисциплинарный проступок, disciplinary offense

Бібліографічний опис