Актуальність забезпечення особистої безпеки в Національній поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 264-265

Анотація

Проаналізовано значення стану особистої безпеки поліцейських, яке є не тільки професійною проблемою, але й впливає й на національну безпеку України. Тому для покращення загального стану в цій галузі вкрай необхідні державні кроки в цій сфері, національне фінансування і докорінна зміна системи професійної підготовки в правоохоронних органах.
The significance of the state of personal security of police officers is analyzed, which is not only a professional problem, but also affects the national security of Ukraine. Therefore, to improve the general situation in this field, state steps in this area, national funding and a fundamental change in the system of professional training in law enforcement agencies are urgently needed.
Проанализировано значение личной безопасности полицейских, которое является не только профессиональной проблемой, но и влияет и на национальную безопасность Украины. Поэтому для улучшения общего положения в этой области крайне необходимы государственные шаги в этой сфере, национальное финансирование и коренное изменение системы профессиональной подготовки в правоохранительных органах.

Опис

Шевченко, Т. В. Актуальність забезпечення особистої безпеки в Національній поліції України / Тихін Віталійович Шевченко // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, каф. адмін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. – С. 264-265.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, безпека правоохоронців, security of law enforcement officers, безопасность правоохранителей, забезпечення особистої безпеки, ensuring personal safety, обеспечение личной безопасности

Бібліографічний опис