Класифікаційна характеристика функцій судової влади в контексті сучасних правових підходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Держава та регіони. Серія: Право. – 2020. – № 4 (79), т. 2. – С. 134-143

Анотація

Запропоновано вирішення наукового завдання щодо класифікаційної характеристики функцій судової влади на основі застосовування історико-правового, структурно-функціонального, компаративного та науково-критичного підходів до осмислення концептуальних підходів до систематизації відповідних функціональних проявів судової влади в контексті її сучасного стану та ключових трендів розвитку.
The solution of the scientific task regarding the classification characteristics of the functions of the judiciary is proposed based on the application of historical-legal, structural-functional, comparative and scientific-critical approaches to the understanding of conceptual approaches to the systematization of the relevant functional manifestations of the judiciary in the context of its current state and key development trends.
Предложено решение научной задачи классификационной характеристики функций судебной власти на основе применения историко-правового, структурно-функционального, компаративного и научно-критического подходов к осмыслению концептуальных подходов к систематизации соответствующих функциональных проявлений судебной власти в контексте ее современного состояния и ключевых трендов развития.

Опис

Калараш, А. А. Класифікаційна характеристика функцій судової влади в контексті сучасних правових підходів / А. А. Калараш // Держава та регіони. Серія: Право. – 2020. – № 4 (79), т. 2. – С. 134-143. - DOI: https://doi.org/10.32840/1813-338X-2020.4-2.23.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судова влада, judiciary, судебная власть, функції судової влади, functions of the judiciary, функции судебной власти, класифікація, classification, классификация, погляди вчених, views of scientists, взгляды ученых

Бібліографічний опис