Деякі аспекти залучення лікаря-гінеколога в якості спеціаліста під час розслідування правопорушень проти життя і здоров’я особи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 60-62

Анотація

Розкриті особливості залучення обізнаних осіб у галузі медицини до проведення процесуальних дій під час розслідування правопорушень проти життя і здоров’я особи.
The peculiarities of the involvement of knowledgeable persons in the field of medicine in the conduct of procedural actions during the investigation of offenses against the life and health of a person are revealed.
Раскрыты особенности привлечения осведомленных лиц в области медицины к проведению процессуальных действий при расследовании правонарушений против жизни и здоровья человека.

Опис

Безсонна, Т. Ф. Деякі аспекти залучення лікаря-гінеколога в якості спеціаліста під час розслідування правопорушень проти життя і здоров’я особи / Тетяна Федорівна Безсонна, Олена Володимирівна Некрасова // Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 60-62.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, використання спеціальних знань, використання спеціальних медичних знань, правопорушення проти життя і здоров’я особи, лікаря-гінеколог, спеціаліст, использование специальных знаний, использования специальных медицинских знаний, правонарушения против жизни и здоровья человека, врача-гинеколог, специалист, use of special knowledge, special knowledge, use of special medical knowledge, offenses against the life and health of a person, gynecologist

Бібліографічний опис